Quyết định - Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong các bệnh viện công lập

Thảo luận trong 'Chính sách - Pháp luật' bắt đầu bởi Andy Nguyễn, 22 Tháng ba 2013.

 1. Andy Nguyễn New Member

  BỘ Y TẾ

  Số: 44 /2007/QĐ-BYT
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007

  QUYẾT ĐỊNH
  Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong các bệnh viện công lập

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

  Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
  Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế;


  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế thực hiện dân chủ trong các bệnh viện công lập”.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  Bãi bỏ Quyết định số 3649/1999/QĐ-BYT ngày 12 tháng 11 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động bệnh viện.

  Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục - Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế ngành, Giám đốc bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - BCĐ THDC TW (Ban Dân vận TW);
  - Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo);
  - Bộ Tư Pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
  - Bộ Nội Vụ (Vụ Pháp chế, Vụ CQ địa phương);
  - Bộ trưởng và các Thứ trưởng-Bộ Y tế;
  - CĐ YT VN;
  - Website Chính phủ;
  - Website Bộ Y tế;
  - Lưu: VT, PC, TCCB (05bản).
  BỘ TRƯỞNG

  (Đã ký)
  Nguyễn Quốc Triệu
  http://www.moh.gov.vn/wps/portal/boyte/vanban/

  Tin liên quan

Chia sẻ trang này